Badania dla uczniów i studentów

MEDYCYNA Wadowice w Poradni Medycyny Pracy realizuje badania:

 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 • uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Wyżej wymienione badania wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 r.ż., zgłaszają się na badanie z Rodzicem/ przedstawicielem ustawowym. W przypadku zgłoszenia się do MEDYCYNY Wadowice do Poradni Medycyny Pracy bez Rodzica/przedstawiciela ustawowego winni posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania zawierającą: imię, nazwisko oraz PESEL dziecka i nr dowodu osobistego Rodzica/przedstawiciela ustawowego.

Badania dla uczniów i studentów Wadowice

Informacje dla ucznia/studenta

Osoby zgłaszające się do MEDYCYNY Wadowice do poradni Medycyny Pracy w celu wykonywania badania lekarskiego winny posiadać:

 1. oryginał skierowania/ skierowań wystawionych przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzone oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON oraz pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis,
 2. dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 3. kartę informacyjną ze szpitala – w przypadku przebytej hospitalizacji,
 4. okulary, soczewki kontaktowe wraz z pojemnikiem na ich przetrzymywanie, aparat słuchowy –
  w przypadku ich używania,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pacjenta – dotyczy uczniów/studentów wykonujących badania z art. 75. Ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, o kierujących pojazdami, wypełnioną przez osobę badaną podlegającą badaniu lekarskiemu, a w przypadku, gdy osoba badana jest niepełnoletnia wypełniona przez jej rodzica w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Uczniowie/studenci powinni zgłaszać się na badania  w miarę możliwości na czczo.

WAŻNE!

 • Osoby badane, które nie ukończyły 18 roku życia na badanie powinny zgłosić się z przedstawicielem ustawowym (rodzicem/opiekunem prawnym) lub opiekunem faktycznym.
 • Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić świadczeń zdrowotnych osobie badanej, która ukończyła 16 lat, po uzyskaniu zgody osoby badanej i zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) albo opiekuna faktycznego, a w przypadku ich braku lub gdy porozumienie się z tymi osobami jest niemożliwe po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.
 • Lekarz może przeprowadzić badanie osoby niepełnoletniej, która nie ukończyła 16 lat lub udzielić jej innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) albo opiekuna faktycznego, a w przypadku ich braku lub gdy porozumienie się z tymi osobami jest niemożliwe po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

                              Rejestracja  czynna poniedziałek-piątek od 8.00 - 18.00
                                                                  sobota 8.00 - 14.00