NFZ

Stomatologia w Wadowicach zaprasza do skorzystania z usług dentystycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bezpłatnie możecie Państwo wykonać zabiegi stomatologiczne objęte umową z NFZ dotyczącą leczenia ogólnostomatologicznego dzieci i osób dorosłych, na przykład:

 • protezę zębową (jeżeli nie była wykonywana w ostatnich 5 latach)
 • plombowanie zębów (materiałem refundowanym)
 • usunięcie zęba (ze znieczuleniem refundowanym)
 • przegląd stomatologiczny jamy ustnej


Przed wizytą w gabinecie stomatologicznym prosimy o wcześniejsze wyznaczenie terminu wizyty i przybycie do dentysty z dokumentem potwierdzającym aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

MOW NFZ informuje, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń poradni stomatologicznej w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy.
Świadczenia dentystyczne zabezpiecza placówka, z którą NFZ podpisał umowę na dany okres. Wykaz placówek znajduje się na stronie NFZ w Krakowie ( www.nfz–krakow.pl)

Wszystkie należne pacjentom procedury i materiały wymienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2009, Nr 140,poz. 1144.). "Pliki do pobrania"

Wizyta u lekarza dentysty nie wymaga skierowania. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł kontrakty z gabinetami stomatologicznymi . Fakt, że gabinet dentystyczny ma podpisaną z NFZ umowę potwierdza logo NFZ, które musi być umieszczone na budynku, w którym znajduje się gabinet. Osoba ubezpieczona może dokonać wyboru lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy stomatologów, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjent ma prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

Zakres świadczeń gwarantowanych (w skrócie):
- leczenie ogólnostomatologiczne w tym leczenie próchnicy zębów;
- leczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii (podstawowe procedury w tym usunięcie zęba);
- leczenie endodontyczne zębów od 1 do 3 (siekacze i kły) i innych zgodnie z rozporządzeniem;
- leczenie z zakresu protetyki -w ramach ubezpieczenia pacjentowi przysługuje uzupełnienie utraconych zębów w danym łuku zębowym 1 raz na 5 lat poprzez wykonanie protez akrylowych ruchomych (częściowa - wyłącznie w zakresie odbudowy co najmniej 5 zębów lub całkowita). Naprawa protezy przysługuje 1 raz na 2 lata;
- leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki;
- leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych - celem takiego leczenia jest wykonanie całkowitej sanacji jamy ustnej w tym profilaktyki profesjonalnej podczas jednego zabiegu;
- leczenie stomatologiczne osób z grupy wysokiego ryzyka - nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS;
- stomatologiczna pomoc doraźna.

Dzieci i młodzież oraz kobiety w ciąży – dodatkowe świadczenia

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – szczegóły w rozporządzeniu. Kobietom w ciąży poza podstawowymi świadczeniami przysługuje min. leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów.

Dodatkowe bezpłatne świadczenia z zakresu stomatologii, które przysługują dzieciom i młodzieży do lat 18r.ż.:

- profilaktyka stomatologiczna (w zakres której wchodzą m. in.: lakowanie zębów szóstych - do 7 roku życia, lakierowanie zębów stałych;
- kompleksowe procedury profilaktyczne dla dzieci od 6 miesiąca do 19 r. ż.;
- leczenie próchnicy zębów stałych i mlecznych;
- zabiegi z chirurgii stomatologicznej, w tym resekcja korzenia zęba -tylko zębów od 3 do 3 w szczęce i żuchwie;
- odbudowa złamanego kąta zęba siecznego;
- leczenia chorób przyzębia;
- leczenie endodontyczne u dzieci wszystkich zębów z wyjątkiem zębów 3-kanałowych z rozpoznaniem zgorzeli
- chirurgia stomatologiczna – resekcja korzeni zębów od 3 do 3;
- leczenie z zakresu ortodoncji - leczenie wad zgryzu aparatami do zdejmowania jedno - i dwuszczękowym przysługuje dziecku do ukończenia 12 roku życia. Kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu,
do ukończenia 13 lat
-bezpłatna kontrola przysługuje wyłącznie dzieciom leczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego; Dziecku, do ukończenia 13 roku życia, przysługuje również raz w roku kalendarzowym naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach ubezpieczenia (nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

Powyżej 12-go roku życia wykonanie aparatów ortodontycznych musi być już finansowane przez rodzica lub opiekuna, a po ukończeniu 13 r. ż. leczenie ortodontyczne jest w całości odpłatne.

Dzieci niepełnosprawne do 16 r. ż., oraz pacjenci niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ukończyli 16 r. ż., - jeśli wynika to ze wskazań medycznych mają zapewnione zabiegi stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym oraz materiały kompozytowe światłoutwardzalne do wypełnień zębów.

Wszystkie gabinety mające zawartą umowę z MOW NFZ pracują w oparciu o harmonogram zaakceptowany przez Fundusz, który w wyznaczonych dniach zapewnia m.in. dostępność do godz. 18.00.

Fundusz gwarantuje również opiekę nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki (w tym rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego).

Szczegółowy wykaz procedur medycznych i materiałów znajduje się w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.


Ubezpieczenia w NFZ

Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony zdrowia, jednak nie zawsze możesz mieć prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 438);


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1500).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczeń w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby - po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest:

1. Dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:

 • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;


2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);


3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;


4. Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta-rencisty,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS/ KRUS/WBE/ZER;


5. Dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;


6. Dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:

 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA);


7. Dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;


8. Dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:

 • jest zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.

  Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku


9. Dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:

 • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.


10.
Dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:

 • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.


11.
Dla członka rodziny ubezpieczonego:

 • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA);
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
 • zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny

  Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.


12.
Dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • certyfikat,
 • karta EKUZ.

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie Twojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie według danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają prawo pacjenta do świadczeń w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy, że podasz w przychodni, szpitalu czy gabinecie lekarskim swój numer PESEL oraz potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowodem osobistym;
 • paszportem;
 • prawem jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 (osiemnastego) roku życia, należy okazać legitymację szkolną. Oświadczenie  powinno zostać także potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

Jeśli jesteś osobą, która ma prawo do świadczeń na podstawie tzw. przepisów unijnych Twoje prawo do świadczeń nie jest weryfikowane przez system eWUŚ.

W takim przypadku zostaniesz poproszony o okazanie jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:

 • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
 • Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • formularza E112/S2/S3,
 • formularza E123/DA1.


Jeśli jesteś przekonany, że masz prawo do świadczeń, a system eWUŚ nie potwierdza w danym dniu Twoich uprawnień, możesz je potwierdzić za pomocą innych dokumentów, np.

 • zaświadczeniem z zakładu pracy;
 • legitymacją emeryta lub rencisty;
 • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.


Jeżeli musisz skorzystać ze świadczeń, a nie masz przy sobie takiego dokumentu, masz prawo złożyć stosowne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Druk oświadczenia powinieneś otrzymać od świadczeniodawcy. Pamiętaj, ze prawidłowo wypełniony dokument musi zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • podstawę prawną do świadczeń.


Jeżeli jesteś przedstawicielem lub opiekunem osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie oprócz danych Twojego podopiecznego musi zawierać dodatkowo Twoje dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego Twoją tożsamość.

Wzory oświadczeń wraz z instrukcją ich wypełnienia znajdziesz na  stronie NFZ.

Pamiętaj. Kiedy złożysz oświadczenie o posiadaniu prawa do uprawnień, wiedząc, że nie masz takich uprawnień, możesz zostać obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej.

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany w placówce możesz złożyć skargę osobiście do kierownika przychodni
Izabeli Adamczyk w poniedziałki w godzinach 10.00-11.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem 509 020 408 i mailowo na adres: medycynawadowice@gmail.com

Jeśli uważasz, że prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób Ciebie zadowalający, możesz także złożyć skargę do:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl np. w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej;

 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl o np. sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel.: 800 190 590 (Czynna w dni robocze w godzinach 08:00-18.00)

Ponadto szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków można uzyskać pod numerem telefonu 22 572 60 41

Akty Prawne

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw (http://dziennikustaw.gov.pl) i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Rządowe Centrum Legislacji - http://rcl.gov.pl/.

Na sejmowej stronie internetowej http://isap.sejm.gov.pl/ znajduje się Baza - Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) zawierający - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. ISAP również nie jest źródłem prawa. Elektroniczna wersja tych wydawnictw ukazująca się na ww. stronie jest dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

 • USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849)
 • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641)
 • USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.)


WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl