NFZ

Od dnia 1 stycznia 2011 roku zapraszamy do skorzystania z usług stomatologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Bezpłatnie możecie Państwo wykonać:

 • protezę (jeżeli nie była wykonywana w ostatnich 5 latach)
 • plombowanie (materiałem refundowanym)
 • usunięcie zęba (ze znieczuleniem refundowanym)
 • przegląd stomatologiczny jamy ustnej

Wszystkie należne pacjentom procedury i materiały wymienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2009, Nr 140,poz. 1144.). "Pliki do pobrania"
Wizyta u lekarza dentysty nie wymaga skierowania. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł kontrakty z gabinetami stomatologicznymi (indywidualne praktyki stomatologiczne) oraz publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Fakt, że gabinet ma podpisaną z NFZ potwierdza logo NFZ, które musi być umieszczone na budynku w którym znajduje się gabinet. Osoba ubezpieczona może dokonać wyboru lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjent ma prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

Zakres świadczeń gwarantowanych (w skrócie):

- leczenie ogólnostomatologiczne w tym leczenie próchnicy zębów;
- leczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii (podstawowe procedury w tym usunięcie zęba);
- leczenie endodontyczne zębów od 1 do 3 (siekacze i kły);
- leczenie z zakresu protetyki -w ramach ubezpieczenia pacjentowi przysługuje uzupełnienie utraconych zębów w danym łuku zębowym 1 raz na 5 lat poprzez wykonanie protez akrylowych ruchomych (częściowa - wyłącznie w zakresie odbudowy co najmniej 5 zębów lub całkowita). Naprawa protezy przysługuje 1 raz na 2 lata;
- leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki;
- leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych - celem takiego leczenia jest wykonanie całkowitej sanacji jamy ustnej w tym profilaktyki profesjonalnej podczas jednego zabiegu;
- leczenie stomatologiczne osób z grupy wysokiego ryzyka - nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS;
- stomatologiczna pomoc doraźna.

Dzieci i młodzież oraz kobiety w ciąży – dodatkowe świadczenia

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – szczegóły w rozporządzeniu. Kobietom w ciąży poza podstawowymi świadczeniami przysługuje min. leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów.

Dodatkowe bezpłatne świadczenia z zakresu stomatologii, które przysługują dzieciom i młodzieży do lat 18r.ż.:

- profilaktyka stomatologiczna (w zakres której wchodzą m. in.: lakowanie zębów szóstych - do 7 roku życia, lakierowanie zębów stałych;
- kompleksowe procedury profilaktyczne dla dzieci od 6 miesiąca do 19 r. ż.;
- leczenie próchnicy zębów stałych i mlecznych;
- zabiegi z chirurgii stomatologicznej, w tym resekcja korzenia zęba -tylko zębów od 3 do 3 w szczęce i żuchwie;
- odbudowa złamanego kąta zęba siecznego;
- leczenia chorób przyzębia;
- leczenie endodontyczne u dzieci wszystkich zębów z wyjątkiem zębów 3-kanałowych z rozpoznaniem zgorzeli
- chirurgia stomatologiczna – resekcja korzeni zębów od 3 do 3;
- leczenie z zakresu ortodoncji - leczenie wad zgryzu aparatami do zdejmowania jedno - i dwuszczękowym przysługuje dziecku do ukończenia 12 roku życia. Kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu,
do ukończenia 13 lat
-bezpłatna kontrola przysługuje wyłącznie dzieciom leczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;

Biuro Praw Pacjenta

Przy Ministrze zdrowia

Dyrektor biura: Krystyna Barbara Kozłowska
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
Tel./faks: (022) 635-75-78
e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl


Bezpłatna infolinia przy Ministrze Zdrowia

0-800-190-590

(pn.- pt. w godz. 9.00 - 21.00)

Biuro czynne : pn. – pt. w godz. 8.15 – 16.15
Przyjmowanie pacjentów: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00
Prawnik biura przyjmuje: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00
Konsultanci medyczni Biura Praw Pacjenta:
pn. – czw. w godz. 15.30 – 19.30Zgłaszający się mogą również liczyć na poradnictwo na temat funkcjonowania NFZ, świadczeniodawców i systemu ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji prawnej w zakresie prawa medycznego. Interwencje można zgłaszać telefonicznie, listownie bądź osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16


Rzecznik Praw Pacjenta MOW NFZ

Tomasz Filarski
Ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
Tel. (012) 29 88 303
Linia Pacjenta tel. (012) 29 88 404MOW NFZ informuje, że na terenie miasta Krakowa istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń poradni stomatologicznej w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy.
Świadczenia powyższe zabezpiecza następująca placówka:


INTER DENTAL CARE

Kraków, ul. Strzelecka 2a
poniedziałek-piątek w godzinach 19.00-7.00,
w sobotę, niedzielę i święta całodobowo


Dziecku, do ukończenia 13 roku życia, przysługuje również raz w roku kalendarzowym naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach ubezpieczenia (nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

Powyżej 12-go roku życia wykonanie aparatów ortodontycznych musi być już finansowane przez rodzica lub opiekuna, a po ukończeniu 13 r. ż. leczenie ortodontyczne jest w całości odpłatne.

Dzieci niepełnosprawne do 16 r. ż., oraz pacjenci niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ukończyli 16 r. ż., - jeśli wynika to ze wskazań medycznych mają zapewnione zabiegi stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym oraz materiały kompozytowe światłoutwardzalne do wypełnień zębów.

Wszystkie gabinety mające zawartą umowę z MOW NFZ pracują w oparciu o harmonogram zaakceptowany przez Fundusz, który w wyznaczonych dniach zapewnia m.in. dostępność do godz. 18.00.

Fundusz gwarantuje również opiekę nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki (w tym rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego).

Szczegółowy wykaz procedur medycznych i materiałów znajduje się w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.DOWÓD UBEZPIECZENIA WAŻNE INFORMACJE

W CELU SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, PROSIMY PAMIĘTAĆ ABY PRZED KAŻDĄ WIZYTĄ PRZEDSTAWIĆ JEDEN Z PONIŻEJ WYMIENIONYCH DOWODÓW UBEZPIECZENIA.

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką (wpis powinien być dokonywany przynajmniej raz na miesiąc)
Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
 • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne
Dla emerytów i rencistów:
 • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty
Dla osoby bezrobotnej:
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy
Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:
 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki
Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty
 • w przypadku członków rodziny – dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności

DOWÓD UBEZPIECZENIA WAŻNY JEST 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA, BĄDŹ OPŁACENIA SKŁADKI.

BRAK DOWODU UBEZPIECZENIA

Jeżeli w stanie nagłym potrzebują Państwo skorzystać z pomocy lekarza, a nie posiadają Państwo przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia, możecie taki dokument przedstawić w innym czasie:

 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.
 • jeśli przebywają Państwo w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia
 • Warto pamiętać, że brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w stanie nagłym nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia, a późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu.


  WAŻNOŚĆ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

  Obecne przepisy dają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia. W związku z tym potwierdzenia dowodów ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące - uznając ich ważność na okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie oraz następny jako objęty ewentualnym 30 dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia.

  Wyjątkami od tej zasady są:

  • legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,
  • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,
  • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

  USTANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,na przykład:

  • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,
  • w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,
  • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,
  • w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,
  • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

  Wyjątkiem są osoby, które:

  • ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
  • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,
  • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie pobierania przez nie zasiłku,
  • mają zawieszone prawa do renty socjalnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

  Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska "Medycyna"
Os. Kopernika 10b, 34-100 Wadowice
Tel.: 33 873 13 67, kom.: 508 019 093
E-mail: medycynawadowice@gmail.com
Wykonanie strony: PROMEDIA Wadowice