RODO

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno - Lekarska „Medycyna” Izabela Adamczyk w Wadowicach.

2. Inspektorem ochrony danych w NZOZ Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska „Medycyna” Izabela Adamczyk w Wadowicach jest Pan Tomasz Spyrka, email: spyrka@tmtsystem.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania kompleksowej obsługi polegającej na udzieleniu świadczenia leczniczego na podstawie art. 9 ust 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą zleceniobiorcy związani z udzielaniem świadczenia medycznego w szczególności laboratoria medyczne, szpitale, transport medyczny, NFZ, protetycy, podwykonawcy, osoby i firmy świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania poradni,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem:

a. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b. Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

c. Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;

d. Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz jej aktualizacji w zakresie jakim jest to dopuszczalne mając na uwadze przepisy dotyczące dokumentacji medycznej.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przekazywanie danych pomiędzy komputerami objętymi systemem informatycznym w NZOZ Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska „Medycyna” Izabela Adamczyk w Wadowicach.

10.Państwa dane przetwarzamy:
w celu zawarcia umowy dokonania analizy i odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy na świadczenie usług (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);

11. Będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane a należące do niektórych lub wszystkich poniższych kategorii: podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące Państwa stanu zdrowia, dane dotyczące zamieszkania, dane dotyczące Państwa sytuacji społecznej, dane dotyczące przysługującym Państwu uprawnieniom.

12.Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

13.Przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c. prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą zażądać, abyśmy je usunęli. Państwa żądanie nie będzie mogło być zrealizowane jeśli obowiązujące przepisy wymagają od nas przechowywania Państwa danych w zakresie wynikającym z tych przepisów.

d. ograniczenia przetwarzania danych
Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f. prawo do przenoszenia danych:
Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw proszę kierować żądania pod adres email: medycynawadowice@gmail.com

Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować. Informujemy również, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail spyrka@tmtsystem.pl  lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Tomasz Spyrka, NZOZ Medycyna , os. Kopernika 10b, 34-100 Wadowice

14.Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich Państwo nie podadzą możemy odmówić zawarcia umowy.Informacja na temat plików cookies


Pliki cookies tworzone podczas korzystania z naszej strony
Niniejsze powiadomienie wyjaśnia, „czym są pliki cookies” oraz podaje rodzaje plików cookie sużywanych przez nasza stronę www


Czym są pliki cookies?
Plik cookie, czyli „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.


Czy nasza strona korzysta z plików cookies?
Tak. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookies; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie www.


Z jakiego rodzaju plików cookies korzystają nasze strony www?
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookies są konieczne do identyfikacji użytkownika. Do przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapisanie unikalnego Id użytkownika.


Funkcjonalne pliki cookies
Tego rodzaju pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Na przykład funkcjonalne pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak dane podane przez użytkownika.


Pliki cookies służące do analiz
Te pliki cookies pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Te pliki cookies mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.


Czy mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookies?
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies.